Witamy na stronie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie. Znajdą tu Państwo aktualne informacje dotyczce działania Inspektoratu, czasu pracy oraz wzory dokumentów do pobrania.

ZARZĄDZENIE NR 3/2021
Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy G.t. Dz. U z 2020r poz. 1320) oraz art.97 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o służbie cywilnej (j.t. Dz. U. z 2020r poz. 265 z późn. zmianami) oraz §5 pkt.1 ppkt.l Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, zarządzam co następuje:
Ustala się dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie — odbiór dnia wolnego w zamian za święto, które przypadało w dniu 1 stycznia 2021r. ( sobota ). Zarządzenie

I N F O R M A C J A

Nowy adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65,
96-500 Sochaczew.

Zgodnie z art. 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
2.Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie jest Tadeusz Jaworski, tel. 46 864 18 09; e-mail pinb@powiatsochaczew.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych.
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-dzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto¬wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;< br> 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.